SZKOŁA PŁYWANIA
BYDGOSZCZ | OSIELSKO

Nauka oraz doskonalenie pływania dla wszystkich!            strona główna

Regulamin zajęć Aqua aerobiku w Szkole Pływania „AQUARIUS”.

 1. Organizatorem zajęć jest AQUARIUS- FIT, Mateusz Knapkiewicz, ul. Solskiego 3/2, 85- 125 Bydgoszcz, NIP: 9532521997. tel. 665 150 432

 2. Uczestnik zajęć dalej rozumiany jest jako osoba biorąca udział w zajęciach Aqua Aerobiku prowadzonych przez Organizatora.

 3. Opiekun – Osoba sprawująca prawną opiekę nad nieletnim uczestnikiem zajęć.

 4. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z ćwiczeń Aqua Aerobiku

 5. Aqua aerobik – ćwiczenia ogólnorozwojowe w wodzie z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu odbywające się przy muzyce.

 6. Pływalnia – basen, na którym odbywają się ćwiczenia Aqua aerobiku

 7. Karnet- papierowy blankiet wydawany przez Organizatora, upoważniający do wstępu na ćwiczenia.

 8. Każdy uczestnik zajęć / Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 9. Każdy uczestnik zajęć / Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni, na której odbywają się ćwiczenia.   

 10. Uczestnik zajęć/ Opiekun we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie występują u niego przeciwwskazania do uczestnictwa w ćwiczeniach Aqua aerobiku.

 11. Uczestnik zajęć Aqua aerobik / Opiekun oświadcza, że nie występują u niego żadne przeciwwskazania do uczestnictwa w ćwiczeniach.

 12. Uczestnictwo w ćwiczeniach Aqua aerobiku odbywa się na własną odpowiedzialność.

 13. Zapisy na Aqua aerobik odbywają się telefonicznie, bądź przed lub po kolejnej ćwiczeniach.

 14. Uczestnik zajęć, wchodzi na Aqua aerobik, okazując w kasie pływalni ważny Karnet.

 15. Uczestnik zajęć / Opiekun otrzyma Karnet po dokonaniu płatności u Organizatora.

 16. Płatności dokonać można drogą elektroniczną, bądź gotówką przed pierwszymi zajęciami.

 17. Brak wpłaty przed pierwszymi zajęciami potraktowana będzie jako rezygnacja z zajęć a co za tym idzie utratę miejsca na danym torze basenowym.

 18. W w/w wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do wpisania w opuszczone miejsce nowego uczestnika zajęć.

 19. O chęci otrzymania rachunku – Uczestnik zajęć musi poinformować Organizatora odpowiednio wcześniej oraz podać Organizatorowi wszystkie niezbędne do wystawienia rachunku dane.

 20. Od miesiąca lutego 2017r. Organizator nie gwarantuje możliwości udziału w zajęciach w sposób „jednorazowy”.

 21. Karnet wstępu ważny jest wyłącznie od daty zakupu do końca miesiąca, w którym został zakupiony.

 22. Cena Karnetu jest zgodna z cennikiem i nie może ulec zmianie.

 23. Organizator nie zwraca pieniędzy wpłaconych przez Uczestnika zajęć.

 24. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na miesiąc następny.

 25. Uczestnik zajęć może odrobić niewykorzystane zajęcia w miesiącu, w którym je opuścił po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem.

 26. Zajęcia mogą być odrobione wyłącznie, jeśli Uczestnik zajęć/ Opiekun poinformuje Organizatora o swojej nieobecności z odpowiednim wyprzedzeniem

 27. Zajęcia mogą być odrobione, wyłącznie jeśli Organizator będzie dysponował wolnymi miejscami.

 28. Każdy Uczestnik zajęć musi posiadać: strój kąpielowy, czepek, klapki basenowe.

 29. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do szanowania przyborów do ćwiczeń  a w razie ich umyślnego zniszczenia bądź używania niezgodnie z zaleceniami instruktora pokrycia wyrządzonych strat.

 30. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

 31. W przypadku rezygnacji z ćwiczeń, Uczestnika zajęć / Opiekun zobowiązany jest, powiadomić o tym fakcie Organizatora do dnia 15 każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc zakończenia zajęć.

 32. Uczestnictwo w ćwiczeniach Aqua aerobiku jest równoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego Regulaminu.

 33. Patrz też ,, Regulamin dla korzystających z pływalni krytej ,, Laguna”, „GOSiR Osielsko”

 34. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym będzie informował Uczestników zajęć.

 35. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym będzie informował Uczestników zajęć.

 36. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017

 

 

                                                                             www.aQua.bydgoszcz.pl

 

 

O FIRMIE

NAUKA PŁYWANIA

AQUA AEROBIK

BASEN BYDGOSZCZ

PLAN ZAJĘĆ

CENNIK

BASEN OSIELSKO

PLAN ZAJĘĆ

CENNIK

AQUA PRZYBORY

REGULAMIN

GALERIA

KONTAKT

kopiowanie tekstów oraz zdjęć bez zgody autora zabronione

© Copyright 2001. All rights reserved. Contact: JimWORLD   Powered by Free Site Templates